MEGASOFT

         Opšti uslovi za korišćenje Megasoft  Internet usluga


Clan 1. -  Opšti  uslovi

Ovim Opštim uslovima utvrduju se uslovi pruzanja usluga pristupa Internetu od strane Megasofta  preko svoje mreze, te ureduju odnosi izmedu Davaoca I Korisnika usluga.

Ovi Opšti uslovi na odgovarajuci nacin primenjuju se i na Korisnike  Megasofta koji nisu Korisnici usluga u smislu ovih Opštih uslova.

Na odnose izmedu Davaoca I Korisnika  koji nisu uredeni ovim Opštim uslovima, primenjuju se vazeci propisi Republike Srbije I Regulativa Republicke Agencije za Telekomunikacije (RATEL).


Clan 2. - Uslovi za ukljucenje  u MEGASOFT mrežu i zasnivanje  korisnickog  odnosa 

MEGASOFT ce ukljuciti Korisnika  u  mrezu i omoguciti mu korišćenje internet usluga nakon što Korisnik  prihvati dokument o  Registraciji odredenog Internet servisa i to najkasnije u roku od 30 dana po prihvatanju dokumenta o Registraciji.

Korisnički odnos izmedu MEGASOFTA I Korisnika  smatra se zasnovanim u trenutku kad MEGASOFT prihvati dokument o Registraciji i korišćenje internet usluga I isti document o Prijavi-Registracji smatra se ugovorom izmedu MEGASOFTA I Korisnika.

Prava i obaveze iz  ugovora pocinju teci u trenutku kad MEGASOFT  ukljuci Korisnika na svoju mrezu.


Clan 3. - Odbijanje Zahteva za korišćenje MEGASOFT mreže za internet usluge

MEGASOFT ima pravo da odbije Zahtev za korišćenje svoje mreže za internet usluge, odnosno da uskrati  prikljucenje iz sledecih razloga:

· ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti  Korisnika, njegovoj plateznoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netačni ili neistiniti;

· ako je protiv  Korisnika pokrenut stecajni ili neki slican postupak, ako Korisnik postane nesposoban za plaćanje, odnosno prezadužen ili ako, prema razumnoj proceni  MEGASOFTa, Korisnik  ima neke druge poteškoce u pogledu svog poslovanja ili ispunjenja obaveza prema poveriocima;

· ako postoji osnovana sumnja da  Korisnik  zloupotrebljava ili ima nameru zloupotrebljavati neku od usluga koje pruza  MEGASOFT, ako omogucava trecoj osobi zloupotrebu tih usluga ili ako je  Korisnik zatajio ili nije prijavio zloupotrebu tih usluga od strane trećih osoba;

· ako  Korisnik na zahtev  MEGASOFTa  ne pruzi na uvid podatke potrebne za sklapanje  Korisničkog ugovora prema ovim Opštim uslovima;

· ako  Korisnik  na zahtev  MEGASOFTa ne pruzi odgovarajuce osiguranje placanja usluga u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova;

u ostalim slucajevima utvrdenim ovim Opštim uslovima.


Clan 4. - Podaci o  Korisniku

Prilikom predavanja Zahteva za korišćenje  MEGASOFT internet usluga, MEGASOFT  ce u svojoj bazi podataka proveriti i utvrditi podatke o  Korisniku, te ima pravo zatraziti od  Korisnika  na uvid identifikacione dokumente, kao i dodatne informacije i dokumente koje bi  MEGASOFT  mogao smatrati potrebnim za sklapanje  Korisničkog ugovora.

MEGASOFT  ce u tajnosti cuvati licne i identifikacione podatke svojih  Korisnika  i koristiti ih samo za vlastite potrebe, kao i u zakonom odredene svrhe.

Korisnik  je duzan pisanim ili elektronskim ili bilo kojim drugim zvanicnim putem obavestiti  MEGASOFT o bilo kakvoj promeni licnih ili identifikacionih podataka navedenih u Zahtevu za korišćenje MEGASOFT Internet usluga odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od nastanka promene. U protivnom ce se smatrati da je dostava valjano izvršena na onovu postojecih podataka.


Clan 5. - Korisnicko ime i lozinka

Korisnik prilikom postupka ukljucivanja u  MEGASOFT mrezu dobija na upotrebu svoje korisnicko ime i lozinku, koji sluze za autorizovani pristup jednog  unikatnog uredaja  MEGASOFT internet uslugama, te ih je duzan cuvati od neovlaštene upotrebe od strane trecih osoba.

MEGASOFT zadrzava pravo uskracivanja  Korisniku  pristupa  MEGASOFT internet uslugama ako primeti neovlaštenu upotrebu korisnickih podataka, o cemu je obavezan obavestiti  Korisnika.

Ako  Korisnik  primeti neovlaštenu/nezakonitu upotrebu svog korisnickog imena od strane trece osobe, duzan je o tome odmah obavestiti  MEGASOFT. Korisnik je odgovoran za svu štetu proizašlu iz neovlaštene/nezakonite upotrebe njegovog korisnickog imena do trenutka slanja obaveštenja  MEGASOFT.


Clan 6. - Korišćenje  MEGASOFT internet usluga

Korisnik  potvrduje da je upoznat, te prihvata i obavezuje se da ce se prilikom korištenja  MEGASOFT internet usluga pridrzavati pravila ponašanja i obaveza i primenjivati zaštitne postupke i programe propisane od strane  MEGASOFTa koji su dostupni na MEGASOFT web stranici na Internetu, na adresi  www.megasoft.rs

Izricito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Opštih uslova:

objavljivati ili prenositi podatke suprotne sa vazecim propisima, odnosno netacne, nepotpune i uvredljive podatke za koje zna ili za koje bi mogao znati da su netacni/nepotpuni/uvredljivi, a cije bi korišćenje moglo naneti štetu  MEGASOFT i/ili trecim osobama.

Objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrze lazne informacije, zavaravajuce navode ili tvrdnje, odnosno drugima slati reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili trazenja, ukljucujuci slanje nezatrazenih elektronskih poruka (spam e-mail),

objavljivati, prenositi ili slati zašticene "sadrzaje",

objavljivati tajne podatke drugog fizickog, odnosno pravnog lica,

objavljivati, slati ili prenositi sadrzaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lancanih pisama,

Koristiti MEGASOFT internet usluge na bilo koji nacin kojim bi se mogao ugroziti sistem i rad  MEGASOFT mreze,

Uznemiravati bilo koga putem elektronske pošte u bilo kojem obliku,

kreirati ili prosledivati "lance srece",

slati velike kolicine nezeljenih ili nezatrazenih elektronskih poruka na jedan korisnicki nalog (email bombing),

lazno se predstavljati,

falsifikovati zaglavlja poruka,

neautorizovano pokušavati, odnosno ostvarivati pristup tudem korisnickom nalogu ili resursima tudih racunara,

neovlašteno davati na upotrebu korisnicko ime drugim osobama,

vršiti radnje koje drugim korisnicima onemogucavaju normalno korišćenje  MEGASOFT internet usluga,

slati poruke na Usenet ili druge grupe, forume ili mailing liste koje ne odgovaraju tematici (news spam),

distribuirati lazne podatke o mrezi,

koristiti  MEGASOFT internet usluge u nezakonite svrhe,

poduzimati radnje i aktivnosti suprotno pravilima ponašanja na Internetu (Netiquette).

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadrzaj, kvalitet i istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa, kao i svih drugih materijala koje ponudi i ucini dostupnima putem MEGASOFT mreze, Interneta ili elektronske pošte.

Korisnik se obavezuje da ce koristiti zašticeni "sadrzaj" na Internetu (copyright, trademark, intelectual property rights) u skladu sa vazecim propisima Republike Srbije I Regulative RATEL-a, te da ga nece koristiti ili objavljivati bez saglasnosti vlasnika "sadrzaja".

Korisnik je saglasan da MEGASOFT  ima pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodnog obaveštenja privremeno ograniciti, odnosno uskratiti pristup MEGASOFT internet uslugama ako  Korisnik  postupi u suprotnosti sa pravilima ponašanja i obavezama navedenima u stavovima 1. do 4. ovog Clana.

U slucaju iz stava 5. ovog Clana, MEGASOFT nece odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati  Korisniku usled ogranicavanja/uskracivanja korištenja  MEGASOFT internet usluga.

Korisnik  ce biti odgovoran, te ce biti duzan da nadoknadi štetu koja bi mogla nastati  MEGASOFTu  ili trecoj osobi usled povrede neke od obaveza  Korisnika  navedenih u stavovima 1. do 4. ovog Clana.

Korisnik  se obavezuje da ce  MEGASOFT internet usluge koristiti iskljucivo za vlastite potrebe, odnosno da nece ustupati delove  MEGASOFT internet usluga trecim licima na korišćenje bez prethodnog odobrenja  MEGASOFTa.


Clan 7. - Cene i uslovi placanja

Pretplata i cene  MEGASOFT internet usluga, kao i sve ostale naknade koje zaracunava  MEGASOFT na osnovu ovih Opštih uslova utvrdene su vazecem cenovniku MEGASOFT-a. Cene se formirau na osnovu brzine , a ne na osnovu količine protoka.

        Svi paketi su FLAT ,bez ograničenja protoka.

MEGASOFT je ovlašten da menja cenovnik, te se obavezuje da ce ga objaviti i uciniti dostupnim svojim Korisnicima na prikladan nacin. Cenovnik  MEGASOFTa dostupan je na svim ovlaštenim prodajnim mestima  MEGASOFTa  i na sluzbenoj stranici  MEGASOFTa  na Internetu, na adresi  www.megasoft.rs

MEGASOFT moze uvesti, promeniti ili ukinuti tarifne modele i pojedine posebne usluge, odnosno uslove za njihovu primenu, uz prethodno obaveštenje  Korisniku na prikladan nacin, a putem ovog sajta.

Usluge u sebi sadrze FLAT RATE, FAIR USE, osim ako to drugacije nije navedeno, podrazumevaju princip razumne upotrebe mreznih resursa, pri cemu  MEGASOFT  zadrzava pravo privremenog uskracivanja usluga Korisnicima koji znacajno odstupaju od prosecne upotrebe mreznih resursa ili Korisnicima koji nacinom korištenja prekomerno opterecuju sistem. Korisnik se obavezuje da ce prilikom pristupa Internetu koristiti raspolozive resurse na nacin koji ni u kom trenutku nece uzrokovati degradaciju usluge ili izazvati poteškoce u radu sistema, jer u protivnom snosi odgovornost za nastalu štetu.

Na dospela, a nenaplacena potrazivanja od  Korisnika , MEGASOFT  ima pravo obracunati zateznu kamatu na osnovu Zakona i drugih vazecih propisa, te ih naplatiti putem nadležnog Suda, ukoliko to drugačije nije moguće.

Ako s obzirom na plateznu sposobnost  Korisnika, njegovo dosadašnje ponašanje u placanju i prosecno korišćenje usluga  MEGASOFTa utvrdi da postoji osnovana sumnja da  Korisnik  nece biti u mogucnosti ili nema nameru podmiriti svoja dugovanja za pruzene usluge, MEGASOFT  moze od  Korisnika zatraziti odgovarajuce osiguranje za placanje usluga (uplata pologa, bankovna garancija i sl.) koje MEGASOFT moze smatrati potrebnim.


Clan 8. - Obaveze  MEGASOFTa

MEGASOFT  se obavezuje da ce pruziti  Korisniku  visoko profesionalan kvalitet  MEGASOFT internet usluga, što ukljucuje:

· osiguravanje dovoljnih kapaciteta prema svetskoj Internet mrezi,u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima.

· osiguravanje dovoljnog broja pristupnih kapaciteta na bazne stanice i redovno povecavati u skladu sa rastom broja korisnika i potrebama, a u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima.

· osiguravanje stalnog sistema nadzora nad funkcionalnošcu i kvalitetom usluga, te brzo i efikasno otklanjanje eventualnih poteškoca,osiguravanje telefonske podrške Korisnicima.


Clan 9. - Iskljucenje od odgovornosti

MEGASOFT  ne garantuje niti snosi odgovornost za dostupnost uslugama Interneta koje direktno ne kontroliše, kao ni za eventualnu štetu koja bi  Korisniku nastala upotrebom Interneta ili  MEGASOFT internet servisa.

MEGASOFT  ne proverava i ne kontroliše sadrzaj koji korisnici postavljaju ili citaju sa interneta. MEGASOFT  ne moze osigurati uklanjanje sadrzaja koji su u suprotnosti sa Opštim uslovima.

Korisnik je saglasan da u okviru tehnickih i operativnih mogucnosti sistema  MEGASOFT  mreze postoji mogucnost da  MEGASOFT internet usluge nece biti dostupne u svako vreme.

U slucaju planiranog prekida rada  MEGASOFT internet usluga duzeg od 1 sata, MEGASOFT  će o tome na prikladan nacin obavestiti  Korisnike  najmanje 2 dana pre planiranog prekida.

MEGASOFT  nece biti odgovoran za eventualnu štetu proizašlu tokom obaveznog/redovnog odrzavanja svog sistema, a koja bi mogla imati uticaj na kvalitet usluga  MEGASOFTa, kao ni za štetu ili izmaklu korist korisnika nastalu zbog tehnickih smetnji tokom prenosa podataka putem terminalne opreme  Korisnika.

MEGASOFT  nije odgovoran za rad infrastrukture potrebne za korišćenje usluga  MEGASOFTa koju MEGASOFT  ne osigurava niti direktno kontroliše (telefonske linije, mreza kablovskog odnosno optičkog, ili nekog drugog operatera, terminalna oprema korisnika i sl.)MEGASOFT nije odgovoran za neispravnost mreže nastalu  usled vremenskih neprilika ili neke druge više sile.


Clan 10. - Prava MEGASOFTa na ogranicenje i ukidanje usluge.
 

MEGASOFT  moze privremeno onemoguciti  Korisniku  korišćenje MEGASOFT internet usluga:

ako u toku trajanja  Korisnickog  ugovora  MEGASOFTa utvrdi postojanje razloga za odbijanje Zaheva za korišćenje  MEGASOFT internet usluga, odnosno za uskracivanje pristupa  MEGASOFTa internet uslugama iz Clanova 3. i 6. ovih Opšth uslova;

ako  Korisnik ne plati racune po dospecu, ili ako ne uplacuje unapred, ukoliko je u prepaid rezimu koriscenja usluge.

ako  MEGASOFT  utvrdi postojanje nekog drugog razloga za ogranicenje korištenja  MEGASOFT internet usluga na osnovu odredbi ovih Opšth uslova, odnosno na osnovu vazecih propisa Republike Srbije I Regulative  RATEL-a.

Po prestanku razloga za privremeno ogranicenje, MEGASOFT  ce ponovno omoguciti korišćenje MEGASOFT internet usluga.U svakom slucaju, privremeno ogranicenje korištenja  MEGASOFT internet usluga ne moze trajati duze od tri meseca.

MEGASOFT ima pravo da trajno iskljuci korisnika usluga ukoliko korisnik u pisanoj formi ilusmeno vreda osoblje MEGASOFT-a, ili bilo koga na Internetu.


Clan 11. - Trajanje  Korisnickog ugovora

Korisnicki  ugovor sklapa se na neodredeno vreme.

Korisnicki  ugovor moze prestati vaziti iz sledecih razloga:

na osnovu pisanog zaheva  Korisnika;

ako  Korisnik ne plati iznos po izdanim racunima u roku od 30 dana od dana privremenog ogranicenja korištenja  MEGASOFT internet usluga;

ako  MEGASOFT naknadno utvrdi postojanje bilo kojeg razloga za odbijanje Zahteva za korišćenje  MEGASOFT internet usluga, odnosno za uskracivanje pristupa  MEGASOFT  mrezi iz Clanova 3. i 6. ovih Opšth uslova, pa usled toga privremeno ogranici korišćenje Internet usluga, a ti razlozi ne budu otklonjeni u roku od 30 dana;

ako  MEGASOFT utvrdi postojanje nekog drugog razloga za prestanak vazenja  Korisnickog ugovora na osnovu odredbi ovih Opštih uslova, odnosno vazecih propisa Republike Srbije i Regulativa RATEL-a.

U svakom slucaju  Korisnicki  ugovor prestaje vaziti prestankom dozvole  MEGASOFTa  za obavljanje usluga pristupa Internetu.

Pravne posledice prestanka vazenja  Korisnickog  ugovora nastupaju prvim danom meseca koji sledi nakon meseca u kojem je  MEGASOFT  primio pisanu obavest  Korisnika  o raskidu, odnosno u kojem je nastupio jedan od razloga za prestanak vazenja   Korisnickog  ugovora iz stava 2. ovog Clana.


Clan 12. - Obaveštavanje  Korisnika.

MEGASOFT  ima pravo da distribuira  Korisniku  informativne poruke elektronskom poštom ili pisanim putem o promenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanim za korišćenje  MEGASOFT internet usluga.

Clan 13. - Prihvatanje Opštih uslova

Korisnik svojim ličnim zahtevom za korišćenje  MEGASOFT internet usluga, Korisnik  potvrduje da je saglasan sa odredbama ovih Opšth uslova, te da ih prihvata u celosti.

Clan 14. - Rešavanje sporova

MEGASOFT  i  Korisnik  su saglasni da mirno reše sve sporove proizašle iz ili u vezi sa  Korisnickim  ugovorom. U slucaju neuspeha, za rešavanje ce biti  jedino nadlezan Sud u  Beogradu, ili Sud koji MEGASOFT odabere.

Clan 15. - Završne odredbe
Ovi Opšti uslovi dostupni su na svim ovlaštenim prodajnim mestima  MEGASOFTa, te na sluzbenoj  MEGASOFT  stranici na Internetu, na adresi  www.megasoft.rs  MEGASOFT  ce objaviti i uciniti dostupnim sve izmene i dopune ovih Opštih uslova na Zakonom predvideni nacin.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu na dan objavljivanja i primenjuju se na sve  Korisnike koji su postali Korisnici nakon tog dana. Za  Korisnike koji su sklopili  Korisnicki  ugovor do dana objavljivanja ovih Opštih uslova, isti stupaju na snagu.

 

Datum:

01.Januar 2017.godine

Kontaktirajte nas:

Megasoft

Karadjordjeva BB

15320 Ljubovija

korisnici@megasoft.rs

tel: 064 515 4355